آدرس:

گلستان، شهرک صنعتی آق قلا، فاز 3، خیابان تولید 4، شماره 77

کد پستی : 69555-49311 

تلفن : 8-01734533664

فکس : 01734533669

ایمیل : info@mahand.ir